UkrHistory.com.ua
 
Головна сторінка
Історія України
Історичні постаті
Реферати з історії
Статті з історії
ЗНО з історії
Всесвітня історія
Серія "100 великих..."

Історія України та всесвітня історія швидка підготовка для школярів

Частина І
СТАРОДАВНЯ І СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (ДО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.)

1.1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У НАЙДАВНІШУ ДОБУ

§ 1. Первісний лад на території України

§ 2. Перші державні утворення в Північному Причорномор'ї та Криму

§ 3. Східні слов'яни в давнину

1.2. КИЇВСЬКА РУСЬ

§ 1. Утворення та становлення східнослов'янської держави — Київської Русі

§ 2. Розквіт Київської Русі. Політичний лад

§ 3. Роздроблення Київської Русі

§ 4. Галицько-Волинська держава

§ 5. Монголо-татарська навала на українські землі та її наслідки

§ 6. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

§ 7. Культура Київської Русі

1.3. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ПІД ВЛАДОЮ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (XIV — СЕРЕДИНА XVII СТ.)

§ 1. Захоплення і розподіл українських земель Литвою, Польщею та іншими державами

§ 2. Виникнення і розвиток українського козацтва

§ 3. Крим у період пізнього середньовіччя

§ 4. Суспільно-політичний лад та економічний розвиток України в кінці XVI — першій половині XVII ст.

§ 5. Селянсько-козацькі повстання кінця XVI — 20—30 років XVII ст. Початки козацького державотворення

§ 6. Культура України в XVI — першій половині XVII ст.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЧАСТИНИ І

Частина II
НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

2.1. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПРОТИ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ СЕРЕДИНИ XVII СТ.

§ 1. Початок та основні події війни у 1648—1653 pp.

§ 2. Формування української національної держави

§ 3. Переяславська Рада 8 січня 1654 року

§ 4. Завершальні періоди Визвольної війни. Поділ України

2.2. УКРАЇНСЬКА КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ У КІНЦІ XVII-XVIII СТ.

§ 1. Руїна

§ 2. Україна і Північна війна

§ 3. Обмеження і ліквідація автономії України у складі Російської імперії

§ 4. Правобережні і західноукраїнські землі наприкінці XVII — у XVIII ст.

§ 5. Народні рухи та повстання в Україні у XVIII ст.

§ 6. Слобідська Україна в кінці XVII—XVIII ст.

§ 7. Приєднання Північного Причорномор'я та Правобережної України до складу Російської імперії

§ 8. Соціально-економічний розвиток України в другій половині XVII—XVIII ст.

§ 9. Українська культура в кінці XVII-XVIII ст.

§9. Українська культура в кінці XVII-XVIII ст.

§ 1. Політичне становище українських земель

§ 2. Соціально-економічний розвиток України в першій половині XIX ст.

§ 3. Суспільно-політичні рухи в Україні у 20-ті роки XIX ст.

§ 4. Початки українського національного відродження. Кирило-Мефодіївське товариство

§ 5. Ліберальні реформи 60—70-х років XIX ст.

§ 6. Соціально-економічний розвиток українських земель у другій половині XIX ст.

§ 7. Суспільно-політичні і національний рухи в Україні в 60-90-ті роки XIX ст.

§ 8. Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії (кінець XVIII-XIX ст.)

§ 9. Стан і розвиток культури в Україні в XIX ст.

§ 10. Соціально-економічний та політичний розвиток України на початку XX ст.

§ 11. Революційні події в Україні в 1905—1907 роках

§ 12. Політична реакція. Столипінська аграрна реформа. Загострення національного питання

§ 13. Західноукраїнські землі в 1900—1914 pp.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЧАСТИНИ II

Частина III
НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

3.1. УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

§ 1. Перша світова війна й Україна

§ 2. Утворення і діяльність Української Центральної Ради

§ 3. Боротьба за владу, початок громадянської війни (кінець 1917 р. — квітень 1918 р.)

§ 4. Українська держава гетьмана Скоропадського

§ 5. Директорія. Відновлення УНР

§ 6. Західноукраїнська Народна Республіка і Закарпаття у 1918-1919 роках

§ 7. Відновлення Радянської влади в Україні. Денікінщина

§ 8. Завершення української національно-демократичної революції, її наслідки та уроки

3.2. РАДЯНСЬКА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ У 20-30-ті РОКИ. СТАНОВИЩЕ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

§ 1. Нова економічна політика та її здійснення в Україні

§ 2. Перша спроба використання голоду з політичною метою

§ 3. Україна й утворення СРСР

§ 4. Установлення монополії комуністичної партії на владу

§ 5. Українське відродження 20-х років

§ 6. Політика форсованої індустріалізації та її наслідки

§ 7. Примусова колективізація сільського господарства в Україні. Голодомор 1932—1933 років

§ 8. Політичні процеси й репресії наприкінці 20-х — у 30-ті роки

§ 9. Політика у сфері культури та політична культура в 30-ті роки

§ 10. Західноукраїнські землі між двома світовими війнами

3.3. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

§ 1. Приєднання Західної України до УРСР у складі СРСР

§ 2. Початок Великої Вітчизняної війни

§ 3. Становище на окупованій українській території. Рух Опору. Визволення України

§ 4. Суспільно-політичне та культурне життя в Україні в другій половині 40-х — на початку 50-х років

§ 5. Політика часткової десталінізації в Україні, її непослідовний характер

§ 6. Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 60-х — початок 80-х років)

§ 7. Розвиток культури в Україні в 50—80-ті роки XX століття

§ 8. Україна в добу «перебудови»

3.4. ДЕРЖАВА УКРАЇНА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

§ 1. Державотворення і політичний розвиток України

§ 2. Прийняття Конституції України

§ 3. Соціально-економічне становище республіки

§ 4. Зовнішня політика України

§ 5. Розвиток культури України на сучасному етапі

§ 6. Державна символіка України та її історичне походження

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЧАСТИНИ III

СПИСОК ОСНОВНОЇ РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ДОВІДНИК

Частина IV
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

4.1. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

§ 1. Давній Єгипет

§ 2. Стародавній Вавилон. Культура та релігія народів Передньої Азії

§ 3. Стародавня Індія. Китайські імперії

§ 4. Стародавня Греція

§ 5. Історія Стародавнього Риму

4.2. ІСТОРІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

§ 1. Велике переселення народів. Утворення варварських держав. Франкська імперія

§ 2. Християнізація Європи. Середньовічне місто

§ 3. Виникнення ісламу. Арабський халіфат

§ 4. Візантія VII—XI ст. та її культура

§ 5. Походи вікінгів. Виникнення скандинавських держав. Центральна і Східна Європа

§ 6. Хрестові походи та їх наслідки

§ 7. Північно-Східна Русь у XII — на початку XIII ст.

§ 8. Соціально-економічний та політичний устрій Франції в IX—XV ст.

§ 9. Соціально-економічний та політичний устрій Англії в IX-XV ст.

§ 10. Священна Римська імперія

§ 11. Країни Середземномор'я (італійські міста-держави, Папська область, Південна Італія та Сицилія, Іспанія) в XI-XV ст.

§ 12. Столітня війна

§ 13. Гуситські війни (1419—1434 pp.)

§ 14. Утворення Московської держави

§ 15. Освіта і культура в Європі в XI—XV ст.

§ 16. Туреччина, Індія й Китай у добу Середньовіччя

4.3. НОВА ІСТОРІЯ. РАННІЙ НОВИЙ ЧАС (КІНЕЦЬ XV — ПЕРША ПОЛОВИНА XVII СТ.)

§ 1. Великі географічні відкриття та їх значення для Європи

§ 2. Початок Реформації в Європі

§ 3. Нідерландська революція

§ 4. Франція в XVI — першій половині XVII ст.

§ 5. Московська держава в XVI—XVII ст.

§ 6. Тридцятилітня війна, її наслідки для Європи

§ 7. Країни Сходу (Османська імперія, Китай, Індія) в XVI-XVII ст.

§ 8. Культура і наука Європи XVI—XVII ст.

4.4 НОВА ІСТОРІЯ. ПЕРШИЙ ПЕРІОД (ДРУГА ПОЛОВИНА XVII — ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII СТ.)

§ 1. Англійська революція середини XVII ст.

§ 2. Північна Америка у XVIII ст.

§ 3. Російська держава в XVII-XVIII ст.

§ 4. Німецькі держави у XVIII ст.

4.5. НОВИЙ ЧАС. ДРУГИЙ ПЕРІОД (КІНЕЦЬ XVIII-XIX ст.)

§ 1. Французька революція кінця XVIII ст.

§ 2. Правління Наполеона Бонапарта. Перша імперія у Франції

§3. Європа після Віденського конгресу (1815—1847 pp.)

§4. Революції 1848—1849 pp. в Європі Революція у Франції

§ 5. Утворення національних держав в Італії та Німеччині

§ 6. США в першій половині XIX ст. Громадянська війна

§7. Культура країн Європи й Америки XVIII—XIX ст.

§ 8. Російська імперія у другій половині XIX ст.

§ 9. Завершення формування індустріального суспільства у провідних країнах світу

§10. Національно-визвольна боротьба народів світу наприкінці XIX — на початку XX ст.

§ 11. Міжнародні відносини на початку XX ст.

§ 12. Культура зарубіжних країн наприкінці XIX — на початку XX ст.

4.6. НОВІТНЯ ІСТОРІЯ (1914-1939 pp.)

§1. Перша світова війна 1914—1918 рр.

§2. Облаштування повоєнного світу

§3. Світова економічна криза 1929—1933 років. «Новий курс» Ф. Рузвельта

§4. Росія — СРСР (1917-1939 pp.)

§ 5. Установлення фашизму, нацизму та інших тоталітарних режимів у ряді країн Європи

§ 6. Країни Центральної та Східної Європи у 1918-1930-ті pp.

§7. Країни Азії та Африки в 1920-1930 pp.

§8. Культура країн Європи та Америки в 1920—1930 pp.

§9. Міжнародні відносини у 30-х роках

4.7. НОВІТНЯ ІСТОРІЯ. ДРУГА ЧАСТИНА (1939-2008 pp.)

§1. Друга світова війна

§ 2. Проблеми повоєнного мирного врегулювання

§ 3. Сполучені Штати Америки в повоєнні десятиліття

§4. Велика Британія після другої світової війни

§5. IV і V республіки у Франції

§6. Федеративна Республіка Німеччини в другій половині XX століття

§7. СНД і Росія у 90-ті роки

§ 8. Країни Східної і Південно-Східної Європи: від встановлення тоталітарних режимів до «оксамитових революцій»

§ 9. Перетворення Японії в провідний економічний, центр світу

§ 10. Китай у другій половині XX ст.

§11. Країни Близького і Середнього Сходу Ізраїль.

§ 12. Країни Африки

§ 13. Латинська Америка

§ 14. Культура країн зарубіжного світу в другій половині XX — на початку XXI ст.

§ 15. Світ на межі двох тисячоліть

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ДОВІДНИК