UkrHistory.com.ua
 
Головна сторінка
Історія України
Історичні постаті
Реферати з історії
Статті з історії
ЗНО з історії
Всесвітня історія
Серія "100 великих..."

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Методичні рекомендації до написання контрольних робіт з історії України для студентів заочної форми навчання

Контрольна робота — це індивідуальна форма вивчення навчального матеріалу студентом за програмою курсу «Історія України». Вона сприяє виробленню вмінь та навичок самостійного засвоєння знань, опрацювання наукової літератури, здатності формулювати висновки. Контрольна робота передбачає самостійний аналіз запропонованої літератури, розкриття теми в логічній та хронологічній послідовності, достатню аргументованість висновків.

Обсяг контрольної роботи, яку студент обирає відповідно до початкової літери свого прізвища (див. табл.), становить 15 — 20 сторінок машинописного або комп'ютерного тексту.

 

Початкова

 

 

 

літера прізвища студента

Номер завдання

Початкова

 

Номер завдання

 

 

літера прізвища студента

 

А, Б

1,

17, 33, 49, 64

О, П

9, 25, 41, 57

В, Г

2,

18, 34, 50, 65

Р, С

10, 26, 42, 58

Д, Е

3,

19, 35, 51

Т, У

11, 27, 43, 59

Є, Ж

4,

20, 36, 52

Ф, X

12, 28, 44, 60

3, І

5,

21,.37, 53

Ц, Ч

13, 29, 45, 61

Ї, Й

6,

22, 38, 54

Ш, Щ

14, ЗО, 46, 62

К, Л

7,

23, 39, 55

Ю, Я

15, 31, 47, 63

М, Н

8,

24, 40, 56

Ґ

16, 32, 48

Тема 1. НАЙДАВНІШІ ПЛЕМЕНА І ДЕРЖАВИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

План

1. Трипільська культура та її місце в історії українського народу.

2. Кочові народи на території України.

3. Античні міста-держави Північного Причорномор'я.

Тема 2. СТАРОДАВНІ СЛОВ'ЯНИ

План

1. Розселення і заняття східних слов'ян.

2. Звичаї, вірування, побут.

3. Антський племінний союз.

4. Взаємовідносини давніх племен із сусідніми на родами.

Тема 3. УТВОРЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

План

1. Передумови утворення Київської Русі.

2. Перетворення Києва на державний центр східнослов'янських племінних союзів.

3. Теорії походження Київської Русі.

4. Перші київські князі.

Тема 4. РОЗКВІТ КИЇВСЬКОЇ РУСІ (X—XI століття)

План

1. Володимир Великий, його внутрішня і зовнішня політика.

2. Правління Ярослава Мудрого.

3. Зміцнення міжнародних зв'язків Київської держави.

Тема 5 ХРЕЩЕННЯ РУСІ ТА ЙОГО ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

План

1. Релігійні вірування східних слов'ян у дохристиянські часи.

2. Запровадження християнства як загальнодержавної релігії.

3. Поширення християнства на Русі

4. Історичне значення прийняття християнства.

 

Тема 6. КУЛЬТУРА РУСІ -УКРАЇНИ

План

1. Культура дохристиянської Русі.

2. Запровадження християнства і його вплив на розвиток культури.

3. Матеріальна культура. Будівництво, архітектура.

4. Духовна культура. Освіта, наука, мистецтво.

 

Тема 7. КИЇВСЬКА РУСЬ У ЧАСИ РОЗДРОБЛЕНОСТІ

План

1. Ослаблення влади київських князів у кінці XI — на початку XII ст.

2. Володимир Мономах та його боротьба за державну єдність Русі.

3. Занепад Київської держави: причини і наслідки.

4. Історичне значення Київської Русі.

 

Тема 8. БОРОТЬБА РУСІ-У КРАЇНИ З МОНГОЛО-ТАТАРСЬКОЮ НАВАЛОЮ

План

1. Перші завойовницькі походи монголо-татар. Битва на Калці.

2. Навала Батия та завоювання монголо-татарами українських земель. Героїчний опір Русі-України.

3. Українські землі під ігом Золотої Орди. Боротьба проти загарбників.

 

Тема 9. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА

План

1. Галичина і Волинь у XI —XII ст.

2. Утворення Галицько-Волинського князівства. Князь Роман Мстиславич.

3. Галицько-волинські землі в період громадянських воєн. Король Данило Галицький, його внутрішня і зовнішня політика.

4. Галицько-Волинська Русь в останній третині XIII — першій половині XIV ст.

5. Роль Галицько-Волинської держави в історії України.

Тема 10 УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО

План

1. Загарбання українських земель іноземними державами. Перехід Наддніпрянської України та Волині під владу Литви.

2. Особливості перебування українських земель у складі Великого князівства Литовського.

3. Литовсько-польські унії та їх вплив на розвиток українських земель.

Тема 11. УКРАЇНА ПІД ПОЛЬСЬКИМ ПАНУВАННЯМ (друга половина XIV — 1 середина XVII століття)

План

1. Загарбання Польщею Галичини і Західної Волині.

2. Україна в складі Речі Посполитої.

3. Національно-культурний рух. Братства.

Тема 12. БЕРЕСТЕЙСЬКА ЦЕРКОВНА УНІЯ

План

1. Становище української православної церкви в Польщі.

2. Рішення Берестейського собору 1596 p.: релігійна полеміка і політична боротьба.

3. Поділ української церкви на дві конфесії і його наслідки для подальшої долі українського народу.

Тема 13. УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО

План

1. Виникнення козацтва: причини та сутність.

2. Створення реєстрового козацького війська.

3. Заняття, побут, звичаї, військове мистецтво та культура козаків.

Тема 14. ЗАПОРІЗЬКА СІЧ

План

1. Українська колонізація Подніпров'я і Запоріжжя.

2. Виникнення Запорізької Січі. Байда-Вишневецький.

3. Військово-адміністративний устрій Січі.

4. Запорізька Січ — вільна козацька республіка.

 

Тема 15. УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО У БОРОТЬБІ З ТУРЕЦЬКО-ТАТАРСЬКОЮ ЕКСПАНСІЄЮ

План

1. Грабіжницькі напади турків і татар на Україну. Доля невільників.

2. Прикордонна служба українського козацтва.

3. Боротьба з турецько-татарською агресією. Петро Сагайдачний.

4. Повстання козаків-невільників на турецьких галерах.

 

Тема 16. КОЗАЦЬКО-СЕЛЯНСЬКІ ПОВСТАННЯ в другій половині XVI — середині XVII століть

План

1. Передумови повстань.

2. Народні виступи проти Речі Посполитої під проводом К.Косинського та С.Наливайка.

3. Козацько-селянські повстання першої половини XVII ст.

 

Тема 17. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ РУХ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ в XIV — першій половині XVII століть

План

1. Організація та діяльність церковних братств.

2. Релігійна полеміка і політична боротьба.

3. Реформи П.Могили та їх результати.

 

Тема 18. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ в XIV — першій половині XVII століть

План

1. Освіта. Братські школи. Києво-Могилянська колегія.

2. Книгодрукування в Україні.

3. Літературно-мистецька творчість.

4. Матеріальна культура.

 

Тема 19. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ середини XVII століття

План

1. Причини та передумови національно-визвольних змагань українців під проводом Богдана Хмельницького.

2. Початок Визвольної революції. Ліквідація польсько-шляхетського режиму в Україні.

3. Воєнні дії у 1649— 1653 pp. Становлення Української держави.

 

Тема 20 УКРАЇНСЬКО-МОСКОВСЬКИЙ ДОГОВІР 1654 РОКУ: ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ

План

1. Відносини України з Московською державою. Переяславська Рада.

2. «Березневі статті».

3. Бойові дії проти Польщі у 1654 — 1657 pp.

4. Порушення царським урядом Переяславських угод.

 

Тема 21. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - ВИДАТНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ І ПОЛКОВОДЕЦЬ, ФУНДАТОР УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

План

1. Життєвий шлях Б.Хмельницького в першій половині XVII ст.

2. Організатор національно-визвольної боротьби українського народу проти польсько-шляхетського панування.

3. Державотворча діяльність.

4. Б.Хмельницький у пам'яті українського народу.

 

Тема 22 УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ середини XVII століття І ТЕРНОПІЛЬЩИНА

План

1. Розгортання національно-визвольного руху на території краю.

2. Бої під Кременцем, Збаражем, Зборовом.

3. Народні герої Тернопільщини.

 

Тема 23 КРИЗА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ в другій половині XVII століття

План

1. Гетьманування І.Виговського та Ю.Хмельницького.

2. Боротьба старшини за владу. П.Тетеря та І.Брюховецький.

3. Україна в останній період Національно-визвольної революції. П.Дорошенко.

 

Тема 24. КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ в другій половині XVII століття

План

1. Освіта, наука, книгодрукування.

2. Література, усна народна творчість.

3. Театр і музика.

4. Архітектура і образотворче мистецтво. Література

 

Тема 25. МАЗЕПА І МАЗЕПИНЦІ

План

1. Гетьман І. Мазепа: життя та діяльність.

2. Північна війна і Україна. Боротьба за відновлення державного суверенітету.

3. Еміграція мазєпинців. Гетьман П.Орлик і його конституція.

 

Тема 26 СКАСУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОНОМІЇ В СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

План

1. Активізація наступу російського царизму на автономні права України. І.Скоропадський та П.Полуботок.

2. Боротьба за збереження української державності. Д.Апостол та К.Розумовський.

3. Остаточна ліквідація автономного устрою Гетьманщини.

4. Історичне значення Гетьманщини.

 

Тема 27. УСТРІЙ, СВІТОГЛЯД ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ

План

1. Політичний лад України в другій половині XVII — XVIII ст.

2. Світогляд українського громадянства.

3. Культура України в часи Козацької держави.

Тема 28. ЗАПОРІЗЬКА СІЧ у XVIII столітті

План

1. Зруйнування Чортомлицької Січі: причини і наслідки.

2. Нова Січ.

3. Наступ російського царизму на «права і вольності» запорожців.

4. Остаточна ліквідація Запорізької Січі. П.Калнишевський.

 

Тема 29. СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА в XVI — XVIII століттях

План

1. Заселення Слобідської України.

2. Особливості адміністративно-політичного устрою.

3. Скасування козацького ладу.

4. Культурне життя Слобожанщини.

 

Тема 30. ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА в кінці XVII — XVIII століттях

План

1. Відновлення козаччини. С.Палій.

2. Посилення польського гніту.

3. Гайдамацькі рухи. Коліївщина.

Тема 31 ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в другій половині XVII — XVIII столітті

План

1. Західна Україна в період Національно-визвольної революції.

2. Упадок національного життя. Остаточне утвердження церковної унії.

3. Карпатське опришківство. О.Довбуш.

 

Тема 32 ДУХОВНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ у XVIII столітті

План

1. Поширення освіти, розвиток наукової думки. Початок наступу царського уряду на українську культуру.

2. Козацькі літописи. Література.

3. Мистецтво і архітектура. Народний побут.

4. Занепад культурного життя в Правобережній і

Західній Україні.

 

Тема 33 УКРАЇНА ПІД ГНІТОМ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ в першій половині XIX століття

План

1. Поділи Польщі. Включення до складу Росії Правобережної України та Західної Волині.

2. Війна 1812 р. і Україна. Декабристський рух.

3. Миколаївська реакція та посилення гніту в Україні.

4. Селянські рухи. У.Кармелюк. Київська козаччина 1855 р.

 

Тема 34. НАЦІОНАЛЬНО-ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ у першій половині XIX століття

План

1. Українська інтелігенція і формування національної свідомості.

2. Поява масонства в Україні. Товариство об'єднаних слов'ян.

3. Кирило-Мефодіївське братство. Т.Шевченко.

 

Тема 35 ЗАХІДНА УКРАЇНА В СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ (перша половина XIX століття)

План

1. Розвиток західноукраїнських земель в кінці XVIII — першій половині XIX ст.

2. Революція 1848 р. та її вплив на розвиток краю.

3. Українці в першому парламенті Австрійської імперії. Л.Кобилиця.

Тема 36. ПОЧАТКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (перша половина XIX століття)

План

1. Перша хвиля національного відродження на західноукраїнських землях. Перемишлянський культурно-освітній осередок.

2. Літературно-просвітницький гурток «Руська Трійця». «Русалка Дністрова».

3. Активізація національного руху під впливом революції 1848—1849 pp. Головна Руська Рада. «Собор руських вчених».

 

Тема 37. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ у другій половині XIX століття

План

1. Реформи 60 —70-х років та їх значення для су-спільно-політичного розвитку України.

2. Культурно-просвітницька діяльність на початку 60-х років. Валуєвський циркуляр.

3. Український національний рух 70-х — початку 90-х років. Емський указ.

4. Діяльність і громадсько-політичні погляди М.Дра-гоманова.

5. Революційне народництво в Україні.

Тема 38 ПІДНЕСЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ в другій половині XIX століття

План

1. Політичне й національно-культурне життя 60 — 80-х років. Москвофіли і народовці.

2. Культурно-освітнє товариство «Просвіта».

3. Створення перших політичних партій. Іван Франко.

 

Тема 39 РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ в XIX столітті

План

1. Розвиток освіти, науки, літератури. Культурно-освітні

установи.

2. Становлення професійного українського театру. Музичне життя.

3. Образотворче мистецтво й архітектура.

 

Тема 40. НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА на початку XX століття

План

1. Українська політична думка на початку XX ст. Загальноросійські і українські партії в Україні.

2. Україна в демократичній революції 1905—1907 pp. Піднесення українського національного руху.

3. Столипінський політичний режим. Розгул російського шовінізму.

 

Тема 41 ПІДНЕСЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ на початку XX століття

План

1. Громадсько-політичне життя. Боротьба проти польського домінування в Східній Галичині.

2. Український молодіжний рух: «Сокіл», «Січ», «Пласт», «Січові Стрільці».

3. Становище українців Буковини та Закарпаття.

 

Тема 42. УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

План

1. Україна в планах воюючих держав. Ставлення до війни українських політичних партій.

2. Воєнні дії на українських землях.

3. Національно-визвольний рух в умовах війни.

Тема 43. УКРАЇНСЬКІ СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ

План

1. Створення легіону УСС.

2. Бойовий шлях стрілецтва.

3. Національно-політична та культурно-просвітня діяльність УСС.

 

Тема 44. УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА

План

1. Лютнева революція в Росії. Піднесення національно-визвольного руху в Україні.

2. Утворення Центральної Ради, її склад та політика.

3. Формування української державності. І та II Універсали Центральної Ради.

 

Тема 45. УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

План

1. III Універсал Центральної Ради. Проголошення УНР.

2. Агресія більшовицької Росії проти України. Бій під Крутами.

3. Проголошення незалежності УНР. Захоплення Києва російськими військами.

4. Брестський мирний договір, його умови і наслідки.

Тема 46. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ГЕТЬМАНА П. СКОРОПАДСЬКОГО

План

1. Гетьманський переворот 29 квітня, його передумови.

2. Внутрішня та зовнішня політика.

3. Національно-культурна діяльність гетьманського уряду.

 

Тема 47 ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРІЇ УНР

План

1. Утворення Директорії, її склад, соціальна база, політика.

2. Відновлення УНР. Акт злуки УНР і ЗУНР.

3. Друга війна Радянської Росії проти УНР. Політика більшовиків в Україні в 1919 р.

4. Селянський повстанський рух. Отаманщина.

5. Поразка Директорії: причини і наслідки.

 

Тема 48. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

План

1. Революційні події 1918 р. на західноукраїнських землях.

2. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки.

3. Війна з Польщею. Створення Української Галицької Армії.

Тема 49. МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ: МІЖ НАУКОЮ І ПОЛІТИКОЮ

План

1. Наукова і громадська діяльність.

2. Будівничий держави.

3. Тернистий шлях у радянській Україні.

 

Тема 50 СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ у 1920-ті роки

План

1. Встановлення комуністичної системи в Україні. Політика «воєнного комунізму».

2. Голод 1921 — 1923 pp. Перехід до нової економічної політики.

3. Створення СРСР і Україна.

4. Політика українізації, ЇЇ особливості і наслідки.

 

Тема 51 УКРАЇНА В УМОВАХ ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ (1930-ті — 40-ві роки)

План

1. Зміцнення командно-адміністративної системи. Й.Сталін.

2. Згортання політики українізації. Антицерковна діяльність державної партії.

3. Голодомор 1932 — 1933 років: причини і наслідки.

4. Масові репресії в Україні. «Розстріляне відродження».

 

Тема 52. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ МІЖ ДВОМА СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ

План

1. Політика Польщі в Галичині та на Волині.

2. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях. Діяльність політичних партій.

3. Становище українців Буковини та Закарпаття. Карпатська Україна.

 

Тема 53. УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ (кінець XIX — перша третина XX століття)

План

1. Зародження українських партій та їх вплив на піднесення суспільно-політичного руху в Україні в кін. XIX — на поч. XX ст.

2. Політичні партії в українських національно-визвольних змаганнях 1917—1921 роках.

3. Становище українських партій у 1920— 1930-х роках.

 

Тема 54 УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

План

1. Початок Другої світової війни і Україна.

2. Українські землі в умовах окупації фашистською Німеччиною. Рух Опору.

3. Звільнення України віл німецько-фашистських загарбників. Остаточне возз'єднання українських земель.

Тема 55. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА БОРОТЬБА В УКРАЇНІ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

План

1. Український націоналістичний рух на початку Другої світової війни. Батальйони «Роланд» і «Нахтігаль».

2. Акт відновлення Української держави 30 червня 1941 року, його історичне значення.

3. Діяльність ОУН. Похідні групи.

4. Створення Української повстанської армії та її боротьба проти іноземних загарбників.

5. Наслідки Другої світової війни для України.

Тема 56. УКРАЇНА У ВІЙНІ З ФАШИЗМОМ

План

1. Боротьба українців у складі Червоної армії.

2. Українська повстанська армія: змагання на два фронти.

3. Діяльність радянських партизан в Україні.

4. Підпільницький рух.

 

Тема 57. УКРАЇНА В РОКИ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ (1945 — перша половина 50-х років)

План

1. Успіхи і труднощі післявоєнної відбудови в Україні. Голод 1946—1947 pp.

2. Соціально-економічні і політичні процеси в західних областях України. Боротьба ОУН-УПА проти тоталітарного режиму.

3. Ідеологічний наступ сталінщини на спроби національно-культурного відродження в Україні.

4. Нова смуга масових репресій проти українського народу.

5. Діяльність України на міжнародній арені.

Тема 58 СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ в другій половині 1950-х — середині 1960-х років

План

1. Спроби лібералізації політичного режиму. Критика культу особи Сталіна.

2. Початок реабілітації жертв комуністичних репресій.

3. Реформи М.Хрущова і Україна.

4. Зародження руху «шістдесятників», їх роль у національно-культурному житті.

 

Тема 59 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ в другій половині 1960-х — середині 1980-х років

План

1. Зміни в кремлівському керівництві у жовтні 1964 р. та їх наслідки для України.

2. Наростання кризових явищ у соціально-економічному, політичному і культурному житті.

3. Подальше обмеження прав України. В.Щербицький як провідник русифікаторської політики центру.

4. Політичні репресії 60 —70-х років. Розгортання правозахисного і дисидентського руху.

 

Тема 60. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ КРИЗИ ТОТАЛІТАРИЗМУ В СРСР (1985 — 1991 роки)

План

1. Пошуки шляхів модернізації суспільства. Гальмування перебудовних процесів в Україні. Чорнобильська катастрофа та її наслідки.

2. Зростання політичної активності народу. Початок українського національного відродження.

3. Утворення нових політичних партій та громадських організацій. Народний Рух України. Вибори до Верховної Ради УРСР.

4. Прийняття Декларації про державний суверенітет України. Відродження національної символіки.

5. Спроби серпневого (1991 р.) перевороту в Москві та його наслідки для України.

 

Тема 61. УКРАЇНА: ТРИ КРОКИ НА ШЛЯХУ ДО УТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

План

1. Декларація про державний суверенітет України.

2. Акт проголошення незалежності України та його підтвердження на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 р.

3. Конституція України — основний закон незалежної держави.

 

Тема 62 РОЗВИТОК НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

План

1. Утвердження національної державності.

2. Проблеми соціально-економічного та політичного реформування українського суспільства на сучасному етапі.

3. Міжнаціональні відносини в Україні. Автономна Республіка Крим — складова частина Української держави.

 

Тема 63 ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ у 1990-ті роки

План

1. Міжнародне визнання України після проголошення її незалежності.

2. Набуття Українською державою без'ядерного статусу: причини і наслідки.

3. Участь України у діяльності міжнародних організацій та миротворчих процесах ООН.

4. Українсько-російські відносини.

 

Тема 64. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА XX століття

План

1. Розвиток культури в першій чверті XX ст.

2. Здобутки і втрати української культури 20 —30-х років.

3. Культурне життя в 1940-ві — 90-ті роки.

Тема 65 ЕМІГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ ЗА КОРДОН

План

1. Українська еміграція, її причини і напрямки.

2. Особливості розселення, умови життя та праці.

3. Суспільно-політичне і культурне життя української еміграції.

4. Зв'язки української діаспори з землею батьків.

Назад Зміст